وحید بزرگی

وحید بزرگی

وحید بزرگی متولد سال 1344 ، رئیس گروه بررسی مقررات و سیاستهای تجاری دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ، دانشیار و عضو هیئت علمی می باشد. وی دارای مدرک دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران است.

کتاب های وحید بزرگی

سیاست در جامعه توده ای


دیپلماسی تجاری