جیمز بنت لوی

جیمز بنت لوی

دکتر جیمز بنت لوی، استاد بهداشت روان و بهزیستی روانشناختی در دانشگاه سیدنی استرالیا است. وی به عنوان یک مربی روان درمانی، در 22 کشور تدریس کرده است و یکی از محققان منتشر شده در زمینه آموزش درمانگر است.

کتاب های جیمز بنت لوی