دنیل چیدیاک

دنیل چیدیاک

دانیل چیدیاک (Daniel Chidiac) نویسنده ای از ملبورن استرالیا است. او سفر خودشناسی را پس از شناخت قدرت درونی خود شروع کرد و این برنامه را توسعه داد تا آنچه را که در درون خود کشف کرد با دیگران به اشتراک بگذارد.

کتاب های دنیل چیدیاک