لینزی گیبسون

لینزی گیبسون

لینزی سی. گیبسون یک روانشناس بالینی است که در روان درمانی فردی فرزندان والدین نابالغ عاطفی (EI) تخصص دارد. او تا کنون چند جلد کتاب به چاپ رستنده است. وی در گذشته به عنوان استادیار کمکی روانشناسی در دانشکده ویلیام و مری و همچنین در دانشگاه اولدونین خدمت کرده است. گیبسون در ویرجینیا بیچ زندگی می کند.

کتاب های لینزی گیبسون