فیونا بلیچ

فیونا بلیچ

فیونا بلیچ، نویسنده، یک هنر درمانگر است که سالها در مدرسه سیبیل الگار کار کرده است. او بینش واقعی در زندگی و کار با افراد مبتلا به اختلالات طیف اوتیسم دارد و بسیاری از تصاویر او را به کتابی گرم و در دسترس تبدیل کرده است.

کتاب های فیونا بلیچ

هیچ کس شبیه دیگری نیست