سوزان شرایبر ارلوف

سوزان شرایبر ارلوف

سوزان شرایبر ارلوف معلم منابع قبلی و کاردرمانگر کودکان با تجربه بیش از 30 سال با کودکان می باشد. همچنین والد 3 کودک "با چالش یادگیری" که همه به دانشگاه رفته اند و مستقل شده اند. یکی از اولین معلمان منابع بودجه ای فدرال، آموزش های ادغام حسی را از دکتر ژان آیرس دریافت کرد، سایر متخصصان کاردرمانی را برای کار در مدارس آموزش داد و آنها را راهنمایی کرد، درمانگر سال از خدمات توانبخشی پیشرفته، چه کسی از زنان آمریکایی 1979، شخصیت برجسته آمریکا برای خدمات به معلولان - 1980 و مربی برجسته کاردرمانی از ایالت کارولینای جنوبی.

کتاب های سوزان شرایبر ارلوف