سیدعلی قاسمی

سیدعلی قاسمی

سید علی قاسمی اهری هستم، فارغ التحصیل روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد از دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی در سال ۱۳۸۸، پایان نامه ی اینجانب تحت عنوان “رابطه نگرش مذهبی با انگیزش پیشرفت و خود تنظیمی یادگیری در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۸۸-۸۷” می باشد. حوزه فعالیت من در بخش خانواده (مشاوره پیش از ازدواج – زوج درمانی)؛ فرزندپروری؛ مشاوره مدرسه؛ مشاوره فردی است.

کتاب های سیدعلی قاسمی

دنیای مطلوب من