ریچارد جکسون

ریچارد جکسون

ریچارد جکسون (Richard Jackson) (متولد سال 1955) یکی از اعضای ارشد و مدیر ابتکار جهانی پیری در CSIS است.

کتاب های ریچارد جکسون

جمعیت قدرت معیشت