تیمور قادری

تیمور قادری

تیمور قادری (متولد ۱ شهریور ۱۳۳۵ در اراک) باستان شناس و مترجم ایرانی ، دارای مدرک دکتری در رشته ی فرهنگ و زبان های باستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است .وی دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا می باشد.

کتاب های تیمور قادری

آن خورشید عصرگاهی


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

بابای من


۸,۵۰۰ | ۶,۸۰۰ تومان

مرگ ایوان ایلیچ


۱۱,۰۰۰ | ۸,۸۰۰ تومان

موشها و آدمها


۲۶,۰۰۰ | ۲۰,۸۰۰ تومان