تیمور قادری

تیمور قادری

تیمور قادری (متولد ۱ شهریور ۱۳۳۵ در اراک) باستان شناس و مترجم ایرانی ، دارای مدرک دکتری در رشته ی فرهنگ و زبان های باستان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران است .وی دانشیار گروه فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه بوعلی سینا می باشد.

کتاب های تیمور قادری

داستان های عجیب هنری شوگ


مثل گوسفند


گربه ای زیر باران


آن خورشید عصرگاهی


بابای من


مرگ ایوان ایلیچ


موشها و آدمها


تاریخ جهان باستان کمبریج


تاریخ جهان باستان کمبریج


تاریخ جهان باستان کمبریج