کیانوش معتقدی

کیانوش معتقدی

کیانوش معتقدی متولد سال  1361 - تهران می باشد و در رشته هنری: خوشنویس، مذهّب، سرامیست و پژوهشگر هنرهای ایرانی-اسلامی تحصیل کرده است.

از فعالیت های او همکاری با نشریات تخصصی هنری: «تندیس»، « هنرنامه»، «آستان هنر»، « نامه بهارستان»/ تدریس و برگزاری کارگاه های آموزشی تذهیب در موسسه آفریش های هنری آستان قدس رضوی/ بازرس و مدرس « انجمن سفال ایران »/ فعالیت در بخش مرمت سازمان اسناد و دیپلماسی « وزارت امور خارجه» را می توان نام برد.

کتاب های کیانوش معتقدی