فرزانه سالمی

فرزانه سالمی

کتاب های فرزانه سالمی

به حساب تاریخ


کار


امانت بگیرها


فانوس جادو


بیشتر بخوانید

چگونگی خلق «شخصیت های کودک» در داستان ها

در این مطلب می خواهیم درباره ی چگونگی به تصویر کشیدن «شخصیت های کودک» در داستان ها صحبت کنیم و درک بهتری را از ویژگی های آن ها به دست آوریم.