فرشید قهرمانی

فرشید قهرمانی

کتاب های فرشید قهرمانی

جوجه اردک زشت درون


فیل را بخور


انواع عشق


مذاکره


اسرار سایه


انواع مردان


تائوت چینگ


مجموعه کتاب های کامیابی


مهارت های آموختن


سامورایی مهربان


آموزش مهارت های زندگی


علم بازاریابی شبکه ای


فروشنده ی توانا


انگیزه در کار


رهبری در گرماگرم کار


کار تیمی


کارکنان با انگیزه


مدیریت عملکرد


جشن زندگی


کتاب شانس


انرژی مثبت


کیش و مات


ماه گرفتگی


مجموعه استفنی مه یر (4جلدی)


راهنمای رهبران


مربی کارآمد