فرشید قهرمانی

فرشید قهرمانی

کتاب های فرشید قهرمانی

هنر کاغذ و تا: اوریگامی


یخ شکن ها


مذاکره


سامورایی مهربان


انواع مردان


جوجه اردک زشت درون


تائوت چینگ


اصول مذاکره


برنامه ریزی عصبی-کلامی


انواع عشق


آموزش مهارت های زندگی


اسرار سایه


دایره ی اول


تجارت در قرن 21


پدران غایب


هنر زندگی


بله


هنر زندگی


مهارت های آموختن


فیل را بخور


علم بازاریابی شبکه ای


مجموعه کتاب های کامیابی


در هوای اشراق


فروشنده ی توانا


بهره برداری از فن آوری


انگیزه در کار


رهبری در گرماگرم کار


کار تیمی


کارکنان با انگیزه


مدیریت عملکرد


راهنمای رهبران


جشن زندگی


کتاب شانس


انرژی مثبت


ماه گرفتگی


کیش و مات


فروش موفق


مربی کارآمد