فرشید قهرمانی

فرشید قهرمانی

کتاب های فرشید قهرمانی

جوجه اردک زشت درون


فیل را بخور


برنامه ریزی عصبی-کلامی


انواع عشق


مذاکره


اسرار سایه


انواع مردان


تائوت چینگ


مجموعه کتاب های کامیابی


مهارت های آموختن


سامورایی مهربان


آموزش مهارت های زندگی


علم بازاریابی شبکه ای


فروشنده ی توانا


انگیزه در کار


رهبری در گرماگرم کار


کار تیمی


کارکنان با انگیزه


مدیریت عملکرد


جشن زندگی


کتاب شانس


انرژی مثبت


کیش و مات


ماه گرفتگی


راهنمای رهبران


مربی کارآمد


در هوای اشراق