فرشید قهرمانی

فرشید قهرمانی

کتاب های فرشید قهرمانی

اصول مذاکره


بله


دایره ی اول


انواع عشق


آموزش مهارت های زندگی


هنر کاغذ و تا: اوریگامی


پدران غایب


علم بازاریابی شبکه ای


مذاکره


اسرار سایه


سامورایی مهربان


انواع مردان


جوجه اردک زشت درون


تائوت چینگ


مجموعه کتاب های کامیابی


فیل را بخور


مهارت های آموختن


برنامه ریزی عصبی-کلامی


در هوای اشراق


فروشنده ی توانا


انگیزه در کار


رهبری در گرماگرم کار


کار تیمی


کارکنان با انگیزه


مدیریت عملکرد


جشن زندگی


کتاب شانس


انرژی مثبت


کیش و مات


ماه گرفتگی


راهنمای رهبران


مربی کارآمد