پریسا صیادی

پریسا صیادی

پریسا صیادی مترجم ایرانی متولد سال 1358 می باشد. کارشناس ارشد علوم‌ کامپیوتر از دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.

کتاب های پریسا صیادی

مرگ سیاه


منازعه فلسطین و اسرائیل