تمرا بی اور

تمرا بی اور

تامرا اور یک نویسنده تمام وقت است که در شمال غربی اقیانوس آرام زندگی می کند. او نویسنده بیش از 400 کتاب آموزشی برای خوانندگان در هر سنی است. کتاب او در مورد خشونت در مدرسه به عنوان بهترین کتاب غیر داستانی کتابخانه عمومی نیویورک برای نوجوانان انتخاب شد. وی دارای مدرک انگلیسی / آموزشی از دانشگاه ایالتی بال است.

کتاب های تمرا بی اور

منازعه فلسطین و اسرائیل