حسین گازر

حسین گازر

کتاب های حسین گازر

کمتر گند بزن


رهبری


خودت را به فنا نده


تختخوابت را مرتب کن