مجتبی تمدنی

مجتبی تمدنی

مجتبی تمدنی متولد سال 1340، مربی گروه امور تربیتی و مشاوره دانشگاه آزاد می باشد. وی دارای کارشناسی روانشناسی بالینی از دانشگاه فردوسی مشهد؛ کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی تهران و دکتری مشاوره دانشگاه امام رضا (ع) مشهد می باشد.

کتاب های مجتبی تمدنی

یادگیری هنر مشاوره


اصول مشاوره و هنر درمان


اصول مشاوره


فنون و مهارت های اساسی مشاوره


فنون مشاوره و روان درمانی


مشاوره و تحول شغلی