پت پرنیکانو

پت پرنیکانو

پت پرنیکانو، مدیر خدمات بالینی در وزارتخانه های خودکفایی پراویدنس است، جایی که او جهت برنامه ریزی مجدد و نظارت بالینی را برای اتحاد مجدد حفظ خانواده، خانه گروهی از خانه پراویدنس و زندگی مستقل Chafee فراهم می کند.

کتاب های پت پرنیکانو

مداخله خانواده محور تروما