اشتفان موریتس

اشتفان موریتس

اشتفان موریتس یک روانشناس اعصاب بالینی و استاد روانشناسی بالینی در دانشگاه هامبورگ است. وی ریاست گروه تحقیق "روانپزشکی اعصاب بالینی" را در کلینیک روانپزشکی و روان درمانی در مرکز پزشکی دانشگاه هامبورگ-اپندورف بر عهده دارد. تحقیقات اساسی و روان درمانی در مورد وسواس فکری عملی سالها مورد توجه وی بوده است.

کتاب های اشتفان موریتس