غلامرضا صراف

غلامرضا صراف

کتاب های غلامرضا صراف

آدمکش ها


بن بست و دو فیلمنامه ی دیگر


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


مستخدم ماشینی و درد خفیف


تخیل را مرده خیال کن


نامه های عاشقانه جویس


جادوگر (چهره)


جنایت های دل