غلامرضا صراف

غلامرضا صراف

کتاب های غلامرضا صراف

پسران نیکل


راجع به پرچم ویت کنگ ها


مرد حلبی


بکت؛ چند نوشتار


در شناخت اینگمار برگمان


بن بست و دو فیلمنامه ی دیگر


مبشران و یک نمایشنامه دیگر


جادوگر (چهره)


نامه های عاشقانه جویس


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


آدمکش ها


بچه های بهشت


خانه


تخیل را مرده خیال کن


ولگردها


جنایت های دل