غلامرضا صراف

غلامرضا صراف

کتاب های غلامرضا صراف

پسران نیکل


نامه های عاشقانه جویس


مبشران و یک نمایشنامه دیگر


آدمکش ها


بن بست و دو فیلمنامه ی دیگر


دیالوگ با سه نفر


ضیافت


مستخدم ماشینی و درد خفیف


بچه های بهشت


خانه


تخیل را مرده خیال کن


جادوگر (چهره)


جنایت های دل