استیفن وانکر

استیفن وانکر

استیفن وانکر سالها با استاد دانشکده بازرگانی هاروارد، کلایتون کریستنسن، همکاری کرد و یکی از اولین تلفنهای هوشمند را توسعه داد و اکنون مشاوران بازارهای جدید را اداره می کند. او برای Forbes ، Harvard Business Review و Financial Times نوشته است.

کتاب های استیفن وانکر

مشتریان گرسنه


نوهزینه کاهی