پل اسمیت

پل اسمیت

پل اسمیت مدیر تحقیقات مصرف کننده و ارتباطات و مربی رهبری و ارتباطات بسیار عالی برای کالج های آموزشی فرزندپروری می باشد. او هم اکنون در با خانواده اش در اوهایو زندگی می کند.

کتاب های پل اسمیت