احمدرضا معتمدی

احمدرضا معتمدی

احمدرضا معتمدی نویسنده ایرانی متولد سال 1340 است و در حوزه فلسفه ادبی و هنر فعالیت دارد.

کتاب های احمدرضا معتمدی

فتوپلی


معرفت حصولی؛معرفت حضوری


بازنمایی یا وانموده


گسست زبان؛بحران هویت


مدرنیته و عقلانیت


پایان فلسفه


فلسفه فیلم