مارتین ریوز

مارتین ریوز

مارتین ریوز، مدیر موسسه ی BCG Henderson و یکی از اعضای «گروه مشاوره ی بوستون» است و در زمینه ی استراتژی های مربوط به تجارت و کسب و کارها فعالیت می کند.

کتاب های مارتین ریوز

استراتژی رسیدن به استراتژی