ریو شینوهارا

ریو شینوهارا

ریو شینوهارا یک فیلسوف و محقق متافیزیک است که به طور طبیعی به سمت بسته بندی و درک قوانین پنهان زندگی کشیده شده است. او علاقه زیادی به آموزش اصول اثبات شده و همیشگی واقعیت (اعم از عرفانی و علمی) به دیگران دارد که در طول زندگی خود پذیرفته و نتیجه گرفته است. با این تجربه ، او برای نوشتن این کتابها الهام می گیرد. آنها باید برای هر شخصی در هر سطحی از درک (حتی برای غیر مومنان) روشن ، قابل ارتباط و عملی تبدیل نظریه به عمل و عمل به نتیجه باشند.

کتاب های ریو شینوهارا

جادوی تجلی پول


جادوی تحقق رویاها


جادوی تجلی