امیر امجد

امیر امجد

کتاب های امیر امجد

مرد بالشی


در باب مشاهده و ادراک


منظر پریده رنگ تپه ها


خون بهای تاندوری


وقت ضیافت


جولی


نغمه ی غمگین


بیشتر بخوانید

مسیر پر فراز و نشیب نمایشنامه ها در قرن بیستم

در اوایل قرن بیستم و در اغلب کشورهای اروپایی، تمایزی میان نمایش های ساده و خیابانی با آثار جدی تر به وجود آمد.