فیلیپ دیوید زلازو

فیلیپ دیوید زلازو

فیلیپ دیوید زلازو (متولد 1966) روانشناس رشد و عصب شناس است. تحقیقات او به شکل گیری زمینه علوم اعصاب شناختی رشدی در رابطه با توسعه عملکرد اجرایی (یعنی خودکنترلی آگاهانه فکر، عمل و احساسات) کمک کرده است.

کتاب های فیلیپ دیوید زلازو

کتاب جامع هشیاری