حسن پیرنیا

حسن پیرنیا

حسن پیرنیا، ملقب به مشیرالملک و بعد مشیرالدوله سیاستمدار، حقوقدان و تاریخ نگار ایرانی، و نخست وزیر ایران در اواخر عهد قاجار بود.

کتاب های حسن پیرنیا

تاریخ ایران


۶۵,۰۰۰ تومان

تاریخ ایران


۹۵,۰۰۰ تومان