سوسن اسدی

سوسن اسدی

سوسن اسدی مترجم ایرانی متولد سال 1345 می باشد.

کتاب های سوسن اسدی

هنر ظریف بی خیال بودن


آدم های سمی


بنویس تا اتفاق بیفتد


محدودیت صفر