مسعود مبارکی

مسعود مبارکی

مسعود مبارکی مترجم ایرانی متولد سال 1342 می باشد.

کتاب های مسعود مبارکی

نو آوری در کسب و کار