علی منصوری

علی منصوری

علی منصوری متولد سال 1338، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های علی منصوری

درست و نادرست


سوگ سیه رو (دفتر نخست)


بازیگر و هدف


جهان مکتوب


اطلس ابر


لگد زدن به اسب مرده


معیوب ها


هنر تئاتر


چشم عمومی و گوش خصوصی


اتاق