آدرین مارتین

آدرین مارتین

آدریَن مارتین منتقد سینما و هنر استرالیاییِ ساکن بیلاسار د مار اسپانیا، متولد 1959 است.

کتاب های آدرین مارتین

روزی روزگاری در امریکا