سجاد شریفی

سجاد شریفی

سجاد شریفی مترجم ایرانی متولد سال 1371 می باشد.

کتاب های سجاد شریفی

بازاریابی به زبان ساده


بازاریابی نسل 5