خشایار قاضی زاده

خشایار قاضی زاده

"خشایار قاضی‌زاده" متولد سال 1340، استاد گروه هنر اسلامی، عضو هیئت علمی و این استاد رشته تصویرسازی دانشگاه شاهد می باشد.

کتاب های خشایار قاضی زاده

سینمای انیمیشن ایران