شاه عبدالله بدخشی یمگی

شاه عبدالله بدخشی یمگی

به قول جمشيد شعله كه از ياران گرمابه و گلستان بدخشي بود، شاه عبدالله همراه با پدرش در جرگة كبير در كابل كه در سال 1303خ برگزار گرديده بود اشتراك و به «به نمايندگي از طلاب معارف بيانية غرايي ارايه و از معارف پروري شاه امان الله تمجيد و سپاسگزاري بسيار نمود.»(3) با بسته شدن مدارس در اثر قيام حبيب الله كلكاني، بدخشي به بدخشان بازگشت. در سال 1308 خورشيدي به حيث خزانه دار جرم، سال بعد به كتابت تحرير رياست تنظيمة قطغن و بدخشان گماشته شد. از آن پس در گمرك هاي جرم و تالقان ايفاي وظيفه كرد تا آنكه در سال 1312 به مديريت تحريرات ولايت قطغن و بدخشان كه مركز آن در خان آباد بود منصوب گرديد. بدخشي در خان آباد علاوه بر وظايف فوق سرپرستي جريدة اتحاد و مديريت خارجة ولايت قطغن و بدخشان را نيز برعهده داشت.

کتاب های شاه عبدالله بدخشی یمگی

ارمغان بدخشان