یوهانی پالاسما

یوهانی پالاسما

فیلیپ تیدول یک مدرس و طراح معماری در هلسینکی است. کار و تحقیقات او بر تلاقی آب و هوا، فرهنگ و مادیات، به ویژه در کشورهای شمال اروپا متمرکز است.

کتاب های یوهانی پالاسما

معماری و همدلی