شیلا راجا

شیلا راجا

شیلا راجا، دکترا، دانشیار دانشگاه ایلینوی در شیکاگو است. او دوره پسا دکترا را در مرکز ملی PTSD گذراند و یک متخصص شناخته شده ملی در مورد اثرات سلامتی تروما و رویکردهای مراقبت بهداشتی آگاهانه از تروما است.

کتاب های شیلا راجا