فردی جکسون برون

فردی جکسون برون

دکتر فردی جکسون براون یک روانشناس بالینی کودک است. او تا کنون مقالات تحقیقاتی و حرفه ای زیادی منتشر کرده و راهنمای عملی برای والدین و متخصصان می نویسد.

کتاب های فردی جکسون برون