حسین صفا

حسین صفا

حسین صفا (زاده ۱۳۵۹) شاعر ایرانی است. او سرودن شعر را از نوجوانی آغاز کرده و هم‌چنان به سرودن ادامه می‌دهد و پیشنهادهای متنوعی به غزل و ترانهٔ امروز ارائه داده‌است. «حسین صفا» موازی با سرودن غزل و ترانه، در سرودن شعر آزاد هم دست دارد.

کتاب های حسین صفا

این دست بی صدا


آه به خط بریل


صدای راه پله می آید


نرگس


من کم تحملم


منجنیق


اگر قرار آمدن داری بیا


وصیت و صبحانه