میثم میرزائی شهرابی

میثم میرزائی شهرابی

میثم میرزائی شهرابی مترجم ایرانی متولد سال 1373 می باشد.

کتاب های میثم میرزائی شهرابی

آزمایش خون و ورزشکاران


بازوهای پرقدرت


مبانی رژیم کتوژنیک


اصول برنامه نویسی پیشرفته