لیلا مینایی

لیلا مینایی

کتاب های لیلا مینایی

شنبه ی گلوریا


اکتاویو پاز


مثل فیلسوف نوشتن


تصمیم بگیر، عمل کن! 1


تصمیم بگیر، عمل کن! 2


تصمیم بگیر، عمل کن! 3


تصمیم بگیر، عمل کن! 4


تصمیم بگیر، عمل کن! 5


تصمیم بگیر، عمل کن! 6


تصمیم بگیر، عمل کن! 7


تصمیم بگیر، عمل کن! 8


ادبیات مدرن آمریکای لاتین


ریاضیات لعنتی


درخت ها


شعر اسپانیا