حسن کریم پور

حسن کریم پور

حسن کریم‌پور تا کنون آثار متعددی را منتشر کرده است. آثاری که ایده‌های آن، به گفته‌ی خودش از دوست داشتن به‌دست آمده است.

کتاب های حسن کریم پور

وسوسه های خانه مادربزرگ


باغ مارشال (جلد اول)


نقشی بر تصویر دیگر


خیال عشق


دختر بویراحمدی


گردی بر آینه


لاله ی دلداغ ایل


باغ رویاها


نامه های پراکنده


قصه من و او


خوابی در هیاهو


احساس پنهان


کیش گم کردگان


درماندگان عشق


از دیاری به دیار دیگر


آنسوی نیزار


مرهمی بر زخم کهنه


من محکوم می کنم