حسن کریم پور

حسن کریم پور

حسن کریم‌پور تا کنون آثار متعددی را منتشر کرده است. آثاری که ایده‌های آن، به گفته‌ی خودش از دوست داشتن به‌دست آمده است.

کتاب های حسن کریم پور

نقشی بر تصویر دیگر


خیال عشق


وسوسه های خانه مادربزرگ


باغ مارشال (جلد اول)


دختر بویراحمدی


گردی بر آینه


لاله ی دلداغ ایل


باغ رویاها


نامه های پراکنده


قصه من و او


خوابی در هیاهو


احساس پنهان


کیش گم کردگان


درماندگان عشق


آنسوی نیزار


مرهمی بر زخم کهنه


من محکوم می کنم