تور تی پترسون

تور تی پترسون

توره پترسن، استاد تاریخ بین‌المللی و دیپلماتیک در دانشگاه علم و صنعت نروژ، تروندهایم است.

کتاب های تور تی پترسون