فرح بهبهانی

فرح بهبهانی

فرح (انسیه) بهبهانی متولد 1331 در تهران است. بهبهانی کار ترجمه را با کتاب های بزرگسال شروع کرد . سال ها با دارالترجمه های مختلف همکاری داشت. حدود چهار سال است که در حوزه ی کودک و نوجوان فعال است . از وی ترجمه های متعدد منتشر شده است.

کتاب های فرح بهبهانی

اعجوبه


حقیقت آن طور که میسون باتل گفت


النور و پارک


خانه ی ابر و هنر


دختر آرزو


اوگی و من


یکی برای خانواده ی مورفی


چطور معروف شدم


ببر رها می شود