فرهاد اکبرزاده

فرهاد اکبرزاده

کتاب های فرهاد اکبرزاده

فوکو و ادبیات داستانی


الفبای ناممکن ها


هنر و مالتیتود


آینده تصویر


استتیک و ناخرسندی هایش