فرهاد اکبرزاده

فرهاد اکبرزاده

کتاب های فرهاد اکبرزاده

استتیک و ناخرسندی هایش


فوکو و ادبیات داستانی


الفبای ناممکن ها


هنر و مالتیتود


آینده تصویر