جان هیل

جان هیل

من جان هیل نویسنده، سخنران،مربی هستم. من با مردم کار می کنم تا به آنها کمک کنم شادتر، موفق تر و موثرتر باشند.من یکی از نویسندگان کتاب زندگی خود را فعال کن، و مربیگری پذیرش و تعهد: ویژگی های متمایز آینده هستم.

کتاب های جان هیل

مربی گری مبتنی بر پذیرش و تعهد