وازریک درساهاکیان

وازریک درساهاکیان

کتاب های وازریک درساهاکیان

مگس ها


خدای دوزخ


فن تدوین فیلم


عکاسان و عکاسی


در صحبت اهل قلم


فیلم اول من