فرمهر امیردوست

فرمهر امیردوست

کتاب های فرمهر امیردوست

این قصه به روایت من


عمارت آب پران


گریز دل پذیر


کشتی دزدان دریایی خوشبو


2 تا قزمیت 1


2 تا قزمیت 2


سیزده دلیل برای این که


زندان مرد عروسک گردان


شهر گوریل ها


سولاریس


باب دوست من


جبر جغرافیا


غول مدفون


خانه ی تسخیر شده ی من


پرستار شبح


کسی که دوستش می داشتم


بدبیاری های مکس کرامبلی


کوهستان سرنوشت


سرزمین ریموتوساروس


کورالاین


تاریکی روشن


دری که به کجا باز شد


دنیای زیر زمین


شمشیری در غار


مسیر یخ زده


جنگل جمجمه ها


پسر وحشی


ارباب تاریکی 1


بعد از مدرسه


قورباغه دزدی


توله دراکولا


آشیانه ی شاهین


خوشبختانه شیر


آخرین رویارویی


سیاره ی مارمولک ها