حرفه هنرمند ‏‫

انتشارات حرفه هنرمند ‏‫

کتاب های انتشارات حرفه هنرمند ‏‫

عکاسی و ادبیات


اهمیت نظریه


کتاب نقره ای


خاطرات سوگواری


زبان عکس


درباره نگاه به عکس ها


جری لوییس


چیزی تو کشو نیست


در جستجوی زمان نو


آن چنان که بودیم


تکان نخور


بالی از عقیق بالی از چخماق


هنر بعد از 1960


نسیه و نقد


قمر در عقرب


زخم آبروی ماست


باران شغال


در باب هنر و جنگ و ترور


مرگ غم انگیز پسر صدفی


شاعر رنج های فرزانه