قصیده سرا

انتشارات قصیده سرا

کتاب های انتشارات قصیده سرا

مصدق و کودتا


دین و سیاست در اندیشه مدرن


دختر گالیله


به زیر مقنعه


فلسفه به روایت سینما


ضعیفه


اسلام و مدرنیته


تاریخ هیچکس


زنان مودب (۲ جلدی)


شهر زنان