نشر گویا

انتشارات نشر گویا

کتاب های انتشارات نشر گویا

پیژامه ی همینگوی


قصه روزنامجات عهد بوق


تابستان،خوشه ی انگور


دلداده های سالن های تاریک


دلم می خواهد اندوهگین باشم


خاکسپاری راجر مالوین


رهزنان دریا


سنگ های گرسنه


میراث


حدود سرخوشی شمع


به دنبال چیکا


رسم خوشبختی


دختران یاس


جریره و شاهنامه شیرین


بوی بسم الله


می و مینا


سوگنامه اصلی-کرم


تمامی ماجرا


طنزآوران جهان نمایش13


سه داستان


سیلوی


فسانه های فسون


طنزآوران جهان نمایش 14


هزار و یک شب (2جلدی)


عشق کوتاه، فراموشی بلند


سبکی تحمل ناپذیر هستی


شب های تهران


کسبی خوانی


ازدواج آمریکایی


بهتر است با یک نفر حرف بزنی


زنان جسور


ورطه


طنزآوران جهان نمایش 11


طنزآوران جهان نمایش 10


طنزآوران جهان نمایش 12


طنزآوران جهان نمایش 9


عین حب نبات


شعر بیست و شش


شاهنامه ی شاه خورشید چهر


و عشق همچنان مذکر است


آینده ی احساس


درباره آن


سفرها و گلها


خواهرم،قاتل سریالی


پسران نیکل


شهود


جهان پسا کرونا


عصر تلاطم


رنگین کمان می آید و می رود


فرانکنشتاین


در محاصره احمق ها


از آزادی تا هرج و مرج


استخوان مردگان را شخم بزن


پاییز ، برگ زرد


هرمان و دوروته آ


رزمنامه ی رهایی


ترانه های بابا طاهر عریان


قصه سینماجات عهد بوق


توبه تو در باد


از کلیسا تا کرملین


شجاعت منفور بودن


آسمان مضطرب


شاهراه سبز عشق


داستان هایی به زبان نامادری


گربه سرخ ، گربه سیاه


پس آنگاه هیچ کس نبود


طنز آوران جهان نمایش 8


تک پرده ای های چخوف


دوستان، ما بد زندگی می کنیم!


دیوان رودکی سمرقندی


سقف این خانه کوتاه است


پیتر کامنزیند


بر آستان آسمان


خبرنگار


اسپانیا در قلب ما


طنزآوران جهان نمایش 4


طنزآوران جهان نمایش 5


طنزآوران جهان نمایش 6


طنزآوران جهان نمایش 7


طنزآوران جهان نمایش 3


لحظه در تو و ماه


شجاعت خوشبخت بودن


مهمان


مورد خطرناک؛ دونالد ترامپ


طنزآوران جهان نمایش 1


طنزآوران جهان نمایش 2


دختران ماه


بانوی اول شدن


خاطرات لویی هکتور برلیوز


دیدار با اژدها


راه روشن است


هنرهای تبسمی